Jesteśmy nowo powstałą jednostką edukacyjną, której celem jest szeroko pojęta działalność: edukacyjna, szkoleniowa, wychowawcza i charytatywna.

Swoją statutową działalność realizujemy między innymi przez:

 • organizowanie kursów doszkalających z zakresu nauk wedyjskich;
 • prowadzenie badań na rzecz środowisk związanych z hinduizmem, wisznuizmem i tradycją wedyjską;
 • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy wedyjskiej;
 • kształcenie kadry naukowej;
 • organizowanie konferencji, sympozjów i odczytów;
 • tworzenie programów stypendialnych dla studentów i wykładowców Instytutu;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i naukowo – badawczej;
 • publikowanie periodyków naukowych i popularnonaukowych oraz skryptów i książek;
 • prowadzenie biblioteki;
 • zatrudnianie i współpraca z wykładowcami z kraju i z zagranicy;
 • współpraca z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej;
 • prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej;
 • prowadzenie działalności pożytku publicznego,
a w szczególności w sferze takich zadań publicznych jak:
 • działalność charytatywna i pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • historii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • wspomagające działalność i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • promocji sportu i kultury fizycznej;
 • promocji i organizacji wolontariatu

Chcesz wesprzeć nas lub zostać członkiem Instytutu  Kliknij tu